Tabu

Regulament oficial “Scholl si Tabu premiaza cea mai frumoasa poveste de vacanta”

Dora Constantinovici

Organizator: S.C. Alta Casa Media S.R.L. persoană juridica română cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Theodor Pallady 7-11, Bl. R5, Sc. E, Ap. 175, sect 3, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/10128/2006, Codul Unic de Înregistrare  RO 18783460, reprezentată prin doamna Doina Ursica – administrator, în calitate de societate editoare a revistei “tabu” si detinatoare a site-ului www.tabu.ro, denumită în continuare “Organizator”.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament “). Regulamentul va fi făcut public pe site-ul www.tabu.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.tabu.ro.

Durata concursului: Concursul va fi lansat la data de 1 iunie 2011 si va dura până la data de 10 iunie 2011. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Reguli şi condiţii de înscriere: Participanţii la acest concurs, vor trebui să fie membri ai comunităţii tabu.ro, să intre pe pagina de concurs şi să scrie despre topicul concursului. Dacă nu au cont pe www.tabu.ro, vor trebui să intre în pagina de înregistrare şi să completeze formularul de înscriere ca membru.
Materialele trimise trebuie să fie originale şi să respecte tema Concursului. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participarii cu materiale la acest concurs.

Organizatorul are urmatoarele drepturi:
1. să nu considere în mod automat că trimiterea unui material reprezintă o garanţie că acesta va participa la concurs
2. organizatorul poate să refuze un material dacă acesta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fară a fi obligat să-şi justifice decizia.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiţii şi unde materialele trimise de participanţi vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Organizatorului în momentul transmiterii lor de către concurenţi, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Organizator, fară obligaţia de a acorda ulterior compensaţii pentru utilizarea lor.

Validitate: Participarea este validă doar dacă participanţii sunt membrii ai comunităţii tabu.ro şi postează un text despre topicul de scriere. Participanţii care scriu materiale cu un alt topic decât cel specific concursului, vor fi descalificati. Pentru acordarea premiului vor fi luaţi în considerare doar participanţii care trimit materiale în perioada de valabilitate a concursului.
Desemnarea câştigătorului concursului se va face in data de 13 iunie pe site-ul www.tabu.ro

Desemnarea câştigătorilor se va face de către o comisie formată din reprezentanţi ai Organizatorului.

Ridicarea premiului de către câştigători se va face la sediul redactiei www.tabu.ro din Strada Trotusului, nr 39, sector 1, Bucuresti, in cazul in care castigatorul este din Bucuresti. In situatia in care castigatorul nu este din Bucuresti, acestuia i se va expedia premiul.

Responsabilitate: Prin participarea la concurs, toţi membrii comunităţii www.tabu.ro şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,  nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Validarea câştigătorilor şi modul în care această campanie se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

Mecanismul concursului: Concursul se desfasoara sub un topic de scriere ales de Organizator si comunicat pe site-ul www.tabu.ro si in alte materiale de advertising online.

Premiile aferente concursului: set de produse Scholl si publicarea in editia de iulie-august a povestii castigatoare. Setul contine cate un produs din fiecare gama Scholl:

Intrarea în posesia premiului de către câştigători se va face în baza actului de identitate. Nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu alte beneficii. Câştigătorii îşi pot ridica premiul din momentul contactării acestora de catre Organizator şi până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încheierii concursului. După această dată, aceştia nu mai pot avea nici o pretenţie asupra Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu este din Bucuresti, I se va expedia premiul.
Taxe si impozite: Organizatorului concursului nu îi revine plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiu, cu excepţia impozitului pe veniturile obţinute din campania publicitară de către castigatori (facuta prin intermediul concursului), impozit pe care Organizatorul e obligat sa-l plateasca prin retinere la sursa, conform legii.  Astfel, Organizatorul concursului se obliga sa retina si sa vireze impozitul pentru veniturile obtinute de catre castigator, care potrivit prevederilor de la Titlul III Capitolul VII din Codul Fiscal cad in sarcina acestuia, orice alte obligatii declarative si la plata, de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Conform legislatiei fiscale, venitul obtinut din premiu de catre castigatori in cadrul Concursului, in bani si/sau in natura, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu, cu exceptia premiilor cu o valoare mai mica de 600 de lei, care nu sunt supuse impozitarii. Diferenta in plus fata de acest plafon se supune impozitarii.

Dreptul de participare: La această campanie poate participa orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, rasă, sex sau religie, care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani până la data de 31 mai 2011 şi are domiciliul sau reşedinţa în România. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C. Alta Casa Media S.R.L, soţii şi rudele de gradul I ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi firmele partenere în organizarea acestui concurs.

Prelucrarea şi protecţia datelor personale: Prin participarea la Concurs, participanţii, în mod automat, îşi exprimă consimţământul expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, imagine, etc) de către Organizator, în scopul derulării de activităţi comerciale şi/sau de promovare, desfaşurate de Organizator, precum şi în vederea validarii şi acordării premiilor către câştigătorii concursului.

Datele personale ale participanţilor la concurs sunt confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru activităţile comerciale şi/sau de promovare efectuate de Organizator sau pentru funcţionarea normală a Concursului organizat.

Organizatorul va dezvălui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, imagine, exclusiv societăţilor afiliate şi partenerilor contractuali, în scopul utilizarii acestor date în activităţile comerciale şi/sau de promovare desfăşurate de  Organizator (televiziune, radio, presă, alte materiale tipărite). Operatorul se obligă ca o astfel de dezvăluire de date personale să se limiteze numai la câştigătorii premiilor Concursului.

Câştigătorii consimt să participe la activităţi publicitare relevante; totodată câştigătorii agreează ca numele, prenumele şi imaginea lor să fie utilizate gratuit de către Organizator, societăţile afiliate şi partenerii contractuali ai operatorului, în scopurile amintite. Câştigătorii au dreptul de a refuza utilizarea acestor date în activităţile comerciale şi/sau de promovare desfăşurate de Organizator, însă Organizatorul poate să refuze acordarea premiului, câştigătorul fiind astfel descalificat automat, iar premiul se va acorda urmatoarei rezerve care şi-a exprimat consimţământul la această utilizare.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, lege care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi de a solicita ştergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanţilor de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisă, datată şi semnată, expediată pe adresa: Bucureşti, B-dul Theodor Pallady 7-11, Bl. R5, Sc. E, Ap. 175, sect 3, iar acesta se obligă: să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Litigii: Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele sesizări legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Trotusului, nr 39, sector 1, până la data de 15 iunie 2011. Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.